منابع پایان‌نامه b (1015)

ب) مفهوم آزادی و تاریخچه آن مفهوم آزادی از جمله مباحث بسیار مهم و مطرح در بحث آزادی است. تا کنون برداشت‏های متعددی از آزادی صورت گرفته است. این واژه از جمله واژگانی است که اندیشمندان و نظریه‌پردازان تعابیر و برداشت‏های مختلفی از آن ارائه داده‏اند، هر چند که این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1014)

2-3-3-3-2 شکست سدها بلحاظ عدم کارکرد سازه‌های جنبی آنها15 2-3-4- شکست سدها برحسب نوع شکست 15 2-3-4-1- سدهای بتنی شامل سد و پی آن15 2-3-4-1-1- طراحی ناقص15 2-3-4-1-2- کیفیت بتن15 2-3-4-1-3- وقوع پدیده‌های پیش‌بینی نشده و یا وقوع پدیدههایی با مقادیر غیرمجاز … 16 2-3-4-2- سدهای خاکی16 2-3-4-2-1- شکست هیدرولیکی16 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان b (1013)

3-2-6-آماده کردن فرمانتور و تلقیح بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………703-2-7-نمونه گیری از فرمانتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه b (1012)

3-6-2 پرسشنامهی طرحوارههای مربوط به ظاهر(ASI)57 3-6-3 پرسشنامهی سبک زندگی و کارآمدی وزن(WEL)58 3-6-4 راهنمای گروه درمانی شناختی چاقی60 3-6-5 راهنمای هیپنوتراپی در درمان چاقی61 3-6-6 روش اجرا62 3-6-7 تجزیه و تحلیل دادهها63فصل چهارم- یافتههای پژوهش4-1 بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی گروهها664-2 بررسی فرضیههای پژوهش از طریق آزمونهای توصیفی و استنباطی68فصل پنجم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود b (1011)

1-3- ترشحات ریشه61-4- ریزوسفر61-4-1 جمعیت میکروبی در ریزوسفر71-4-2 عوامل مؤثر بر میکروارگانیسم ها در منطقه ریشه81-5- اهمیت فسفر برای موجودات زنده91-5-1 اشکال مختلف فسفر در طبیعت91-5-2 تغییر و تبدیلات میکروبی فسفر در طبیعت101-5-3 میکروارگانیسم های ریزوسفر و انحلال فسفات121-5-4 مکانیسم های انحلال فسفر توسط میکروارگانیسم ها121-6- اثر میکروارگانیسم های ریزوسفری ادامه مطلب…

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دبیرستانهای شهرستان قائم شهر و ارائه چارچوب مفهومی برای یادگیری درس ریاضی انجام گرفت . برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه فناوری اطلاعات و نرم‌افزار‌های آموزشی پنج فرضیه با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل